Notice (8): Undefined index: view [APP/controllers/xem_controller.php, line 173]
Tăng san bốc dịch

Trang 71

Ngày hỏi quẻ: 03-07-2019 14:45

Tiêu chí trả lời: Trả lời trong 10 ngày

1.01.Học nghiệp chọn đời Đáp: Lên theo học khoa học xã hội

Nghiệm quả: Nhân trắc học đã dự đoán tháng 7 sảy ra sự việc tôi đã hỏi. Hiện là ngày 15/08, tôi đã thấy sự việc sảy ra khá chính xác so với nội dung dự đoán. Giá trị thu được sai lệch 30% so với dự đoán giá trị nhân trắc học ước tính đã dự đoán cho tôi. Xin cảm ơn!

Kết luận: 18: Khá đúng nội dung đã đoán – Không đúng Thời gian – Không đúng Giá trị

0 dự đoán

Ngày Mậu Thìn - Tháng Mão

Trạch Địa Tụy (Đoài) Thiên Hỏa Đồng Nhân (Ly)
Phụ Mẫu Mùi
Huynh Đệ Dậu Ư
Tử Tôn Hợi
Thê Tài Mão
Quan Quỷ Tỵ T
Phụ Mẫu Mùi
Phụ Mẫu Tuất Ư Chu Tước
Huynh Đệ Thân Thanh Long
Quan Quỷ Ngọ Huyền Vũ
Tử Tôn Hợi T Bạch Hổ
Phụ Mẫu Sửu Đằng Xà
Thê Tài Mão Câu Trần

Cung Đoài

Sinh ra ta là Phụ Mẫu

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Ta sinh ra là Tử Tôn

Lợn

Bị ta khắc là Thê  Tài

Mèo

Khắc ta là Quan Quỷ, đây là thần chủ về nghi hoặc, đại để là hung nhiều cát ít. Quan Quỷ kỵ gặp Tử Tôn Phúc dức, chủ về lấn ướt Thê Tài, nếu động sẽ khắc thương Hunh Đệ mà sinh vượng trợ giúp Phụ Mẫu. Tuy là hung, nhưng trong quẻ không thể  không có. Nên tĩnh, không nên động.

Rắn

Sinh ra ta là Phụ Mẫu

Cung Ly

Chó

Sinh ra ta là Phụ Mẫu

Chu Tước

Khỉ

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Thanh Long

Ngựa

Khắc ta là Quan Quỷ, đây là thần chủ về nghi hoặc, đại để là hung nhiều cát ít. Quan Quỷ kỵ gặp Tử Tôn Phúc dức, chủ về lấn ướt Thê Tài, nếu động sẽ khắc thương Hunh Đệ mà sinh vượng trợ giúp Phụ Mẫu. Tuy là hung, nhưng trong quẻ không thể  không có. Nên tĩnh, không nên động.

Huyền Vũ

Lợn

Ta sinh ra là Tử Tôn

Bạch Hổ

Trâu

Sinh ra ta là Phụ Mẫu

Đằng xà

Mèo

Bị ta khắc là Thê  Tài

Câu Trần

Thông tin dữ kiện dự đoán từng giai đoạn
Q-Số Hào Động Quẻ có 06 Hào động
Q-Định Dụng thần Là Phụ Mẫu Kiêm Nhật-Nguyệt
Q-Dụng Động-Biến Dụng động biến khác
Q-L.Thân Hào Thế Hào Thế Là Thê Tài Không Vong
Q-Thế Động-Biến Hào Thế động, Hào biến thành Tam hợp
Q-Hào Không Vong Dụng động Không Vong biến Không vong
Q-Nhật Sinh Hào Nhật Sinh Hào Biến
Q-Nhật Khắc Hào Nhật Khắc Hào Biến là Hỷ Thần
Q-Nhật Xung Hào Nhật Xung Hào Biến Là Kị Thần
Q-Nhật Hợp Hào Nhật Hợp Hào Dụng Thần
Q-Nguyệt Sinh Hào Nguyệt sinh Hào Biến
Q-Nguyệt Khắc hào Nguyệt Khắc Hào Biến
Q-Nguyệt Xung Hào Nguyệt Xung Hào động
Q-Nguyệt Hợp Hào Nguyệt Hợp Hào Kị Thần
Q-Hào Sinh Hào Hào Cùng Động Tương Sinh
Q-Hào Khắc Hào Hào Động Khắc Hào Dụng Trì Thế
Q-Hào Xung Hào Hào Vượng Xung Hào Thế
Q-Hào Hợp Hào Hào động Hợp Hào Kị Thần
Q-H.Động Vượng Suy Hào động bị Nhật Nguyệt Xung vẫn sinh khắc
Q-Hào Tương Hình Hình: Mùi - Sửu - Tuất
Q-Tham Sinh-Hợp Hào Tham Hợp Quên Sinh
Q-Hào Nhập Mộ Dụng nhập Mộ khác
Q-Tam Hợp Nguyệt Với Hào Quẻ Tam Hợp
Q-Quẻ Xung Hợp Quẻ lục hợp biến lục hợp
Q-Quan Hệ Thế - Ứng Thế Ứng Tương Sinh
Q-Tổng Hợp Sinh Khắc Dụng ở Hào biến không sinh Hào Quẻ gốc được
Q-Tiêu Trí Ứng Nghiệm Toàn Xung Khắc Không Sinh, Kết Quả Xấu
Q-Thời gian ứng nghiệm Trong vòng 12 tháng

Quẻ có 06 Hào động

Là Phụ Mẫu Kiêm Nhật-Nguyệt

Dụng động biến khác

Hào Thế Là Thê Tài Không Vong

Hào Thế động biến Tam hợp

Dụng động Không Vong biến Không vong

Nhật Sinh Hào Biến

Nhật Khắc Hào Biến là Hỷ Thần

Nhật Xung Hào Biến Là Kị Thần

Nhật Hợp Hào Dụng Thần

Nguyệt sinh Hào Biến

Nguyệt Khắc Hào Biến

Nguyệt Xung Hào động

Nguyệt Hợp Hào Kị Thần

Hào Cùng Động Tương Sinh

Hào Động Khắc Hào Dụng Trì Thế

Hào Vượng Xung Hào Thế

Hào Hợp Hào

Hào động bị Nhật Nguyệt Xung vẫn sinh khắc xung hợp

Hào tương hình: Mùi - Sửu - Tuất

Tham Hợp Quên Sinh

Dụng nhập Mộ khác

Nguyệt Với Hào Quẻ Tam Hợp

Các hào trong quẻ được Lục hợp đã là điềm tốt. Nhưng hào động mà lại biến ra quẻ Lục hợp, được gọi là thuỷ chung tương hợp.

Xem về phong thuỷ, sẽ hiển đạt trăm năm; Xem về gia trạch, sẽ vững nghiệp muôn đời; Xem về hôn nhân, sẽ chung sống đến bạc đầu; Xem về bạn làm ăn, tất cả đều trung thành tận tuỵ; Xem về công danh, đường mây rộng mở; Xem về tiền tài, chất ngất bằng non; Xem về an hem, sẽ đời đời chung sống; Xem về học tập, sẽ thành tựu liên tiếp; Xem về tu luyện, sẽ thành công nhanh chóng; Nếu được thêm Dụng thần vượng khí, lại gặp nguyệt kiến, nhật thần, là đã tốt lại càng thêm tốt.

Duy chỉ có xem về kiện tụng là bất lợi, chủ về thù oán khó giải. Hoặc xem về chuyện ngờ vực, quái đản, sẽ không được toại nguyện; Xem về thai ngén, gặp quẻ này sẽ được an lành. Xem về sinh sản, gặp quẻ này sẽ khó sinh; Lại nếu như Dụng thần bị khắc, càng là điểm hung hại.

Ta và người tâm đầu ý hợp

Quẻ gốc không có Hào Dụng thần, Quẻ biến dù có nhiều Hào Dụng cũng không thể sinh cho Hào Quẻ gốc cũng. Hung vẫn là Hung (TSBD-465)

Toàn Khắc Không Sinh, Cực Xấu

Ứng nghiệm trong vòng 365 ngày kể từ khi dự đoán

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Trung tâm thương mại Thanh Ngọc, phường Đông Ngàn

Lá số tứ trụ Admin Dev

Tìm Cơ Duyên

Sao chồng hợi thủy là dụng thần, dậu kim động để sinh, nhưng không nên dụng thần hóa nhập mộ, hóa nguyệt kiến khắc trở lại, lại là ngày ngọ, thìn ngọ dậu hợi đều đầy đủ là tự bị hình phạt, nên rất nguy hiểm. Về sau chết vào giờ ngọ ngày đó

Dạ hạc lão nhân

Sao chồng hợi thủy là dụng thần, dậu kim động để sinh, nhưng không nên dụng thần hóa nhập mộ, hóa nguyệt kiến khắc trở lại, lại là ngày ngọ, thìn ngọ dậu hợi đều đầy đủ là tự bị hình phạt, nên rất nguy hiểm. Về sau chết vào giờ ngọ ngày đó