Warning (2): array_intersect(): Argument #1 is not an array [APP/Controller/AppController.php, line 1047]
Danh Sách Định Đề Và Định Luật

DANH SÁCH CÁC ĐỊNH ĐỀ - ĐỊNH LUẬT
CỦA VŨ TRỤ VÀ THÁI DƯƠNG HỆ CHÚNG TA

Bảng Các Định Luật: Luật Vũ Trụ/ Luật Siêu Nhiên - Luật Tự Nhiên - Luật Sinh Tồn)

1

Định Luật - Laws

2

Ba ĐL Vũ Trụ: Định luật Hút và Đẩy - Law of Attraction and Repulsion

3

Ba ĐL Vũ Trụ: Định luật Tiết kiệm hay Định Luật Vật Chất - Law of Economy

4

Ba ĐL Vũ Trụ: Định Luật Tổng Hợp - Law of Synthesis

5

Bảy ĐL Thái Dương Hệ: Định Luật Bác Ái - Law of Love

6

Bảy ĐL Thái Dương Hệ: Định Luật Cố Kết - Law of Cohesion

- Định luật Kết hợp - Law of Coalescence

7

Bảy ĐL Thái Dương Hệ: Định luật Hy sinh Và Tử Vong - Law of Sacrifice and Death

8

Bảy ĐL Thái Dương Hệ: Định luật Kiểm soát Từ Điện - Law of Magnetic Control

9

Bảy ĐL Thái Dương Hệ: Định luật Phân rã - Law of Disintegration

10

Bảy ĐL Thái Dương Hệ: Định luật Quy Định - Law of Fixation

11

Bảy ĐL Thái Dương Hệ: Định luật Rung động - Law of Vibration

12

Định Luật Vũ Trụ - Cosmic Laws

13

Định luật Phản Bổn Hoàn Nguyên - Law of Return

14

Định luật Tương Đối - Law of Relativity

15

Định luật Ái Lực - Law of Affinity

16

Định luật Ái lực Hành tinh - Law of Planetary Affinity

17

Định luật Ái lực Hóa học - Law of chemical affinity

18

Định luật Báo Phục - Law of Retribution

19

Định Luật Chu Kỳ - Law of Cycles

20

Định Luật Chuyển Hóa Nghiệp Quả - Law of Karmic Transformation

21

Định luật Cô Lập hay Giới Hạn - Law of isolation or limitation

22

Định luật Đẩy - Law of repulse - Law of Repulsion

- Định luật của mọi Thiên Thần Hủy Diệt - Law of all Destroying Angels

23

Định luật Hấp dẫn - Law of Attraction

24

Định luật Hấp dẫn Hỗ tương - Law of Mutual Attraction

25

Định luật Hệ Quả - Law of Consequences

26

Định luật Hoa Sen - Law of The Lotus

27

Định luật Hoàn Thiện - Law of Perfection

28

Định luật Hợp nhất Thái dương - Law of SolarUnion

29

Định luật Huyền linh - Occult law

30

Định luật Hy sinh - Law of Sacrifice

31

Định luật Lặp lại - Law of Repetition

32

Định luật liên tục - Law Of Continuity

33

Định Luật Luân Hồi Hay Định Luật Tái Sinh - Law of Rebirth

34

Định luật Lũy Tiến - Law of Accretion

35

Định luật Ma Sát - Law of Friction

36

Định luật Mở rộng - Law of Expansion

37

Định luật Nghiệp Quả - Law of Karma

38

Định luật Nhân Quả hay Định Luật Nhân và Quả - Law of Cause and Effect

- Law of action and reaction - Định luật tác động và phản tác động

39

Định luật Phân Hủy - Law of Dissolution

40

Định luật Phát xạ - Law Of Radiation

41

Định luật Phóng hiện Linh hoạt - Law of Active Precipitation

42

Định luật Phụng Sự - Law of Service

43

Định Luật Quân Bình - Law of Equilibrium

44

Định luật Tất yếu Nghiệp quả - Law of KarmicNecessity

45

Định luật Thăng Tiến - Law of Elevation

46

Định luật Thích Nghi - Law of Adaption

47

Định luật Thời Cơ - Law of Expediency - Luật Hoàn cảnh Thuận lợi

48

Định luật Tiến bộ - Law of progress

49

Định luật Tiến Bộ Tập thể - Law of Group Progress

50

Định luật Tiến hóa - Law of Evolution - Định luật Tiến hóa Thái Dương

51

Định luật Tiết Điệu - Law of Rhythm

52

Định luật Trách nhiệm Nghiệp quả - Law of Karmic Liability

53

Định luật Trọng lực - Law of Gravitation

54

Định luật Từ điện -Law Of Magnetism

55

Định luật Tử Vong - Law of Death

56

Định luật Tuần Hoàn - Law of periodicity

57

Định luật Tương Tác Rung động - Law of vibratory interplay

- Tương Tác Năng Lượng - Năng lượng Tương Tác

58

Định luật Tương Ứng hay Tương Đồng - Law of Correspondences or of Analogy

59

Định luật Vật chất - Law of Matter

60

Định luật về Bất Toàn - Law of Imperfection

61

Định luật về các Trường phái - Law of the Schools - Định luật Bác ái và Ánh sáng

62

Định luật về Chất Liệu - Law of Substance

63

Định luật về Màu Sắc - Law of Colour

64

Định luật về tính dục - Law Of Sex

65

Định luật Xung lực Từ điển - Law of Magnetic Impulse

- Định luật Hợp Nhất Cực - Law of Polar Union

66

 

 

* Nguồn: Trích từ danh sách Tooltip