Bảy Cõi Tiến Hóa của Linh Hồn


Chia sẻ:
CON NGƯỜI TIẾN HÓA
THEO GIÁO LÝ CỦA CÁC ĐỨC CHÂN SƯ MINH TRIẾT VÀ CÁC NHÀ HIỀN TRIẾT
Con người, ngươi hãy tự biết mình, rồi ngươi sẽ biết Vũ trụ và các vì Thượng đế
“Câu huấn thị của đền Delphi ở Hi Lạp thời xưa”

+ Toàn bộ tầm quan trọng của cả quá trình tiến hóa của con người, xét cho cùng, được đặt trên sự phát triển của “Tâm thức: Ý thức thông minh làm sinh động các hình tướng, ở mọi trình độ khác nhau” …; Trải qua ba giai đoạn biểu hiện với sự tác động của Linh hồn vào các thể của con người (i) – Vào lúc Biệt Ngã Hóa; (ii) – Con người yêu cầu giúp đỡ; (iii) – Trên con đường Điểm đạo (GQ1.1). Ba giai đoạn này giúp con người bắt đầu hành trình của y trong Giới Nhân loại vào lúc “Biệt Ngã Hóa”, khi y bước lên từ Giới Động vật dưới ảnh hưởng của Linh hồn > Tiến hóa thành Con người vật chất chưa tiến hóa > Con người tình cảm vô ý thức > Thành con người thông minhtrí tuệ phát triển > đến những người chí nguyện > Người Đệ tử > Các Điểm Đạo Đồ > Các Chân Sư. Sau khi con người được Điểm Đạo bậc 3, con Người này đạt được mục tiêu là Linh hồn được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, tiếp tục tiên hóa để tiến đến các cung bậc Tâm thức cao hơn nữa, tiến đến quả vị là trở thành bậc Thánh Nhân, như các Chân Sư Minh triết Tây Tạng Điểm Đạo Đồ bậc 5.

+ Chúng ta nghiên cứu Tâm thức của con người – Phương diện Minh triết – Bác Ái hay Linh hồn, và Phàm nhân hay Phàm ngã. Chúng ta nghiên cứu Đại Thiên Đại và rồi tập trung vào cá nhân. Chúng ta sẽ nghiên cứu chính chúng ta, cấu tạo cunglá số chiêm tinh của chúng ta, trong một lỗ lực nhằm xác định mục đích của Linh hồn khi giáng sinh 

+ Mục Tiêu Trước Mắt là Sự Tiến Hóa của Tâm Thức, để Đạt tới sự HỢP NHẤT: Phải tách sự cố định của thể trí ra khỏi những ham muốn thấp kém của thể cảm dục, và sau đó chỉnh hợp nó với Linh hồn; phát triển tâm thức từ sự đồng hóa nó với bản chất phàm ngã đến sự đồng hóa nó với linh hồn. Điều này đạt được nhờ việc rèn luyện thể trí và giới luật, hay sự thanh luyện các thể ( GQ1.1 Con người và Tâm thức_Chân Sư Tây Tạng Djwhal Khul )

PHẦN I – CÁC SƠ ĐỒ
VỀ SỰ SỐNG VŨ TRỤ VÀ CẤU TẠO – SỰ TIẾN HÓA CỦA CON NGƯỜI, TÂM THỨC

Bảng 1
CẤU TẠO CON NGƯỜI QUA BẢY CẢNH GIỚI VŨ TRỤ (ANo001)

PHÂN VÙNG CÁC CÕI / PHÂN CẢNH Phân Cảnh Dĩ Thái Tương ứng Ghi chú
.   I – CÕI THƯỢNG ĐẾ VŨ TRỤ                       ……  Phân Cảnh T.Đế
. CÕI THIÊNG LIÊNG                           Thượng Đế
. CÕI KHỞI NGUYÊN / THƯỢNG ĐẾ                            
. DĨ THÁI VŨ TRỤ THỨ I                            
. TỐI ĐẠI NIẾT BÀN                            
.                              
.                              
.   II – CÕI CHÂN THẦN VŨ TRỤ                             ۞  Ý TRÍ          Phân Cảnh C.Thần  
. CÕI CHÂN THẦN                         ⁕  │  ⁕           Đức Christ
. CÕI TỰ HỮU                     ⁕      │     ⁕            
. DĨ THÁI VŨ TRỤ THỨ II                  ⁕         │         ⁕            
. ĐẠI NIẾT BÀN              ⁕             │             ⁕            
.            ⁕                 │                ⁕            
.         ⁕                    │                   ⁕            
.                                 HOẠT ĐỘNG  ۞     ⁕     ⁕      ⁕ │⁕   ⁕    ⁕    ⁕  ۞ MINH TRIẾT    
.   III – CÕI ATMA VŨ TRỤ  │                        ۞                     │ Ý TRÍ TINH THẦN  Phân Cảnh N.Bàn  
. CÕI TINH THẦN  │                       ⁕   ⁕                   │ NTTT Atma   TT Chân Sư
. CÕI ATMA  │                     ⁕         ⁕               │            
. DĨ THÁI VŨ TRỤ THỨ III  │                   ⁕              ⁕            │            
. NIẾT BÀN  │                 ⁕                   ⁕         │            
.    │               ⁕                        ⁕      │            
.    │             ⁕                             ⁕   │            
.   VI – CÕI BỒ ĐỀ VŨ TRỤ  │            ⁕                                 ⁕│          Phân Cảnh Bồ Đề  
. CÕI TRỰC GIÁC  │          ⁕                                    ۞ TRỰC GIÁC   TT La Hán
. CÕI BỒ ĐỀ  │        ⁕                                  ⁕ NTTT Bồ Đề    
. DĨ THÁI VŨ TRỤ THỨ IV  │       ⁕                           ⁕            
.    │     ⁕                    ⁕            
.    │   ⁕            ⁕            
.    │ ⁕    ⁕            
.   V – CÕI TRÍ TUỆ VŨ TRỤ      T.TRÍ  ۞  Tâm thức Linh Hồn (Điểm đạo đồ/ Đệ tử/ N.Chí nguyện)   T.N.Nhân
. CÕI TRÍ                                 HẠ TRÍ      N.T.T.Tồn Thượng Trí     Người T.Hoá Thể Trí
. CÕI TRÍ TUỆ   ۞ CHÂN NHÂNHOA SEN CHÂN NGÃ   (T.T Aryan)
. CHẤT KHÍ VŨ TRỤ ۞  NGUYÊN TỬ TRƯỜNG TỒN HẠ TRÍ    
.                            
.                            
.                            
.   VI – CÕI CẢM DỤC VŨ TRỤ ۞ NGUYÊN TỬ T.TỒN CÕI CẢM DỤC    
CÕI TÌNH CẢM                         N. Xúc cảm Thể Tình Cảm
CÕI CẢM DỤC                         (Atlantean)
. CHẤT LỎNG VŨ TRỤ                          
.                            
.                            
.                            
.DĨ THÁI   VII – CÕI HỒNG TRẦN VŨ TRỤ ۞ NGUYÊN TỬ TRƯỜNG TỒN HỒNG TRẦN DĨ THÁI THỨ I  BỂ LỬA G. Nhân Loại
DĨ THÁI CÕI TRẦN    Tâm Thức Lemurian: Người chưa T.Hoá DĨ THÁI THỨ II  TIÊN T.KHÍ Giới Thú Vật
DĨ THÁI. CÕI HỒNG TRẦN                         DĨ THÁI THỨ III HẬU T. KHÍ Giới Thực Vật
DĨ THÁI. CHẤT ĐẶC VŨ TRỤ                         DĨ THÁI THỨ IV KHÍ (PHONG) G. Kim Thạch
HỒNG TRẦN                           CHẤT HƠI LỬA
HỒNG TRẦN                           CHẤT LỎNG NƯỚC
HỒNG TRẦN                           CHẤT ĐẶC ĐẤT (KIM)
……………………… …………………………………………………………………. . . . . . . . . . . . . …………………………. ……………………. ………………………

BA TRẠNG THÁI / BA PHƯƠNG DIỆN/ BA NGÔI HAY TAM PHÂN CỦA THƯỢNG ĐẾ VŨ TRỤ(Xem: TDH Tam Phân)
Định Đề 1:
Có một Nguyên Lí Vô Biên Bất Biến; một Thực Tại Tuyệt Đối vốn có trước mọi Đấng biểu lộ hữu hạn. Nguyên Lí đó vượt ngoài tầm và phạm vi hiểu biết của bất luận ý tưởng hay cách diễn đạt nào của con người_Chân Sư DK
+ Thượng Đế Vũ Trụ
(TĐVT) biểu lộ, có Ba Trạng thái / Phương diện / Ngôi được nhận thức:

1. TĐVT Ngôi Một, vô ngã và vô hiện, có trước Vũ Trụ Biểu Lộ (Ấn Giáo: Shiva – Đáng Hủy Diệt)
2. TĐVT Ngôi Hai, Tinh Thần -Vật Chất, Sự Sống, Tinh Thần của Vũ Trụ (Ấn Giáo: Vishnu – Đáng Duy Trì)
3. TĐVT Ngôi Ba,
 Thiên Ý Hồng Nguyên Vũ Trụ, Linh Hồn Vũ Trụ Đại Đồng. [Cosmic Fire trang 4](Ấn: BrahmaSáng Tạo)
*
Ba trạng thái này của Thượng Đế, tức Thái Dương Thượng Đế, và Năng Lượng Trung Ương hay Thần Lực biểu lộ xuyên qua bảy trung tâm lực – 3 trung tâm lực chính yếu và 4 trung tâm lực thứ yếu. Bảy trung tâm này của Thiên Lực được tạo nên để hợp thành các Thực Thể Thông Linh kết hợp. Các Đấng này được biết dưới danh xưng: (1)- Bảy Hành Tinh Thượng Đế. (2)- Bảy Tinh Quân trước Thiên Toà. (3)- Bảy Cung (Rays). (4)- Bảy Thiên Đế (Heavenly Men).
– Bảy Hành Tinh Thượng Đế là hiện thân của 7 loại thần lực khác nhau và trong Bộ Luận này được nói đến dưới danh hiệu là Chúa tể của các Cung (Lords of the Rays). Tên gọi của các Cung là (Xem Bảy cung ở dưới);
+  Mỗi Thái Dương hệ (TDH) là sự biểu lộ của năng lượng và sự sống của một Đấng Vũ Trụ vĩ đại, gọi là Thái Dương Thượng Đế, Ngài lâm phàm hay biểu lộ qua trung gian của một TDH. TDH này là xác thể hay sắc tướng của Đấng Vũ Trụ và chính Đấng này tam phân. TDH tam phân này có thể được mô tả bằng tên gọi có ba trạng thái, hay còn gọi là ba Ngôi.BA NGÔI/ BA PHƯƠNG DIỆN CỦA THÁI DƯƠNG THƯỢNG ĐẾ BIỂU LỘ QUA THÁI DƯƠNG HỆ TAM PHÂN (Xem: TDH Tam Phân)
LỬA ĐIỆN hay TINH THẦN: Ngôi Một: Cha, Sự Sống. Ý chí. Thiên Ý. Năng lượng dương
LỬA THÁI DƯƠNG hay LINH HỒN: Ngôi Hai: Con. Tâm Thức. Bác Ái Minh Triết. Năng lượng thăng bằng.
LỬA do Ma Sát hay Xác Thể hay Vật ChấtNgôi Ba: Thánh Thần. Sắc tướng. Thông tuệ hoạt động. Năng lượng âm.
+ Mỗi Ngôi lại tam phân => 9 tiềm lực hay Phân thân;  9 Sephiroth;  9 nguyên nhân Điểm Đạo.(Tổng 10- Người Toàn thiện)
+ TRÊN SAO DƯỚI VẬYCON NGƯỜI LÀ MỘT TIỂU VŨ TRỤ: Ba trạng thái của Tổng Thể này hiện diện trong mỗi sắc tướng:
1. Thái dương hệ tam phân, biểu lộ qua ba Ngôi nói trên.
2. Một con người cũng tam phân, biểu lộ thành Tinh Thần, Linh Hồn và Xác thể, hay Chân Thần, Chân NgãPhàm Ngã.
3. Nguyên tử của nhà khoa học cũng tam phân, được tạo thành bằng một nhân dương, các âm điện tử và toàn thể sự biểu lộ bên ngoài kết quả của sự liên lạc của hai thành phần kia.
+ BẢY CUNG NĂNG LƯỢNG (RAY): Từ Cung 1 – Ý Trí đến Cung 7; Còn gọi là Bảy Trung Tâm Lực (Xem: Tổng hợp về Bảy Cung)CẤU TẠO CON NGƯỜITHỂ DĨ THÁI (Xem: Tổng hợp Dĩ Thái, Thể Dĩ TháiThể Xác)+ Chân Thần: Toàn bộ cõi Chân Thần Vũ Trụ (Bảy Cảnh Giới từ Ý Trí đến Hoạt Động – Minh Triết _ Tam Giác trên cùng)
+ Tam Nguyên Tinh Thần:
Từ CÕI III (Ý Trí Tinh Thần) xuống đến Thượng Trí (Tâm Thức Linh Hồn)
* Linh Hồn Con Người: Thái dương Thiên Thần giúp tạo lập Thể Nguyên Nhân/ Dẫn Thể (Hoa Sen Chân Ngã, nơi chú sứ của Linh Hồn)
+ CÁC DẪN THỂ CỦA LINH HỒN (Lưu ý: Phàm Ngã từ Nguyên tử trường tồn Hạ trí trở xuống đến hết Cõi VII, không gồm Thượng Trí)
> Cõi trí cũng phân làm 2 phần: Hạ tríThượng trí.

Thượng Trí (Thê Nguyên Nhân): Ba cảnh giới phụ, từ Hoa sen Chân Ngã đến Thượng Trí
Hạ Trí (Thể Trí):
Bốn Cảnh giới phụ thấp của Cõi V – Cõi trí
Cõi trần chia làm 2 phần: thể xácthể dĩ thái, gồm các dây thần kinh, hệ tuần hoàn và các luân xa.
Thể dĩ thái
 của con người được cấu tạo bởi vật chất của 4 cõi phụ dĩ thái (DĨ THÁI I-II-III-IV CỦA CÕI VII).
*       Phàm ngã của chúng ta bao gồm ba thể thấp:
1- Hồng trần/dĩ thái: Năng lượng, sinh lực, sinh lý, hệ thần kinh, bộ não
2- Xúc cảm: Dục vọng, cảm giác—lo sợ, vui, buồn, hi vọng, nhạy cảm, lo âu, đang yêu …
3- Trí tuệ: Chúng ta suy nghi, tư duy như thế nào.
* Phàm Ngã hoạt động: Hiện tại, người trung bình hoạt động trên 3 cấp bậc của phàm ngã (hồng trần, trung giới, hạ trí), bao gồm 18 nấc thang hay 18 phân cảnh thấp nhất ( 7 phân cảnh giới hồng trần, 7 phân cảnh giới cảm dục, và 4 phân cảnh giới hạ trí).
+ Bảy cảnh giới chính tương ứng với 7 cấp bậc Tâm thứcTrạng thái (Tâm thức: Christ, Chân Sư, La Hán, Aryan, Atlantean)
THỂ DĨ THÁI: Tổng hợp Dĩ Thái, Thể Dĩ TháiThể Xác
1. G
iới nhân loại = 4 loại chất dĩ thái. Mỗi một trong 4 Cõi/ Chất dĩ thái sẽ được đáp ứng với bốn cõi phụ cao – các phân cảnh dĩ thái: Thượng Đế; Chân Thần; Niết Bàn; Bồ đề.
2. Về hình dạng: Như Thể Xác. Các đường từ đạo nadi hay lực tuyến đan xen khắp cơ thể, truyền dẫn sinh lực đến từng bộ phận cơ thể.

3. Vươn ra xung quanh cơ thể, độ vươn ra phụ thuộc vào trình độ tiến hóa của cá nhân, có thể từ vài inch (2,5cm) cho đến nhiều inch.
4. Trong thể dĩ thái luôn luôn có những trung tâm lực (TTL), là nơi mà các lực tuyến (nadis) giao nhau. Trong con người có 7 TTL chính, 21 TTL phụ và hàng trăm TTL tế vi. Các Trung tâm lực này là nơi tiếp nhận, chuyển hóa và chuyển di năng lượng đi khắp các cơ thể.
5. Đức DK lưu ý, các Trung tâm lực chính hay phụ đều nằm bên ngoài cơ thể. Trong 7 Trung tâm lực hay luân xa chính, có 5 cái nằm dọc theo cột sống, cách cột sống từ 5 đến 10 cm, một cái bên trên đỉnh đầu, một cái đằng trước trán.
*** Phải luôn luôn nhớ rằng bảy trung tâm lực không nằm trong xác thân. Chúng chỉ tồn tại trong chất dĩ tháihào quang dĩ tháibên ngoài thể xác. Chúng liên kết chặt chẽ với xác thân bằng mạng lưới nadis. Năm trong số các trung tâm lực được tìm thấy ở trong đối phần dĩ thái của cột sống, còn năng lượng đi qua (xuyên qua các nadis rộng lớn và dễ đáp ứng) qua cột xương sống và từ đó chạy vòng khắp thể dĩ thái khi nó linh hoạt phía trong thể xác. Có ba luân xa ở đầu, một ở ngay trên đỉnh đầu, một cái khác nằm ngay trước mắt và trán, còn cái thứ ba ở sau đầu, ngay trên chỗ mà cột sống kết thúc. Điều này tạo ra tám trung tâm lực, nhưng thực ra là bảy, vì trung tâm lực ở sau đầu không được kể tới trong tiến trình điểm đạo, cũng như trường hợp luân xa lá lách (spleen).
6. Các nadis truyền dẫn prananăng lượng từ Tam nguyên tinh thần, từ linh hồn, thể trí, thể cảm xúc, thể dĩ thái đến thể xác. Thông qua thể dĩ tháinăng lượng từ các cõi cao và từ các thể cao mới có thể đến thể xác được.
7. Mỗi luân xa hay Trung tâm lực chi phối vùng cơ thể lân cận nó. Mỗi luân xa có một hoặc nhiều tuyến nội tiết liên kết, các tuyến nội tiết này thực ra là biểu hiện ngoại tại của luân xa trong thể xác.
[1] Trong đoạn trên(Xem nguồn), đức DK nói đến bệnh tật do năng lượng đến thể dĩ thái từ 2 nguồn khác nhau: một từ chính thể dĩ thái, một đến từ các thể cao hơn (thể trí, thể cảm xúc, hoặc từ linh hồn)

Thể dĩ tháiPrana (Sinh Lực), tiếp nhận, chuyển di, hấp thụ và phân phát, những dối loạn, tắc nghẽn và bệnh tật của chúng xem: Tổng hợp Dĩ Thái, Thể Dĩ TháiThể Xác


BIỂU ĐỒ:
CÁC NGUỒN GỐC THIÊNG LIÊNG VÀ MỤC TIÊU TINH THẦN CỦA CHÚNG TA

 

Như các tia lửa của Thượng Đế thiêng liêng hay Chân Thần, chảy ra xuyên qua các Đấng vĩ đại là những Vị ban linh hồn cho các thiên hà và các chòm sao
 
ĐẠI HÙNG TINH THIÊN LANG THẤT TỶ MUỘI

 

Xuyên qua bảy cung đến thái dương hệ chúng ta

TINH THẦN 
(Chân Thần)
Đi qua bảy cõi đến thái dương hệ của chúng ta
TAM NGUYÊN TINH THẦN

LINH HỒN
Phẩm tính Phàm ngãLinh hồn

PHÀM NGÃ
(Con người)


MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA LÀ “HỢP NHẤT” – ĐỒNG NHẤT HÓA HỮU THỨC VỚI TINH THẦN

PHẦN II
CẤU TẠO CÁC THỂ CỦA CON NGƯỜI (Leoni Hodgson)

Con người là một thực thể thiêng liêng, một tia sáng của Thượng Đế hoạt động thông qua các thể đậm đặc. Ở người trung bình, trí thông tuệ (vốn là mảnh thấp nhất của linh hồn) bị đồng hóa với các thể thấp cùng với các ham muốn và hoạt động của chúng. Mục tiêu tinh thần là sự hợp nhất – của bản ngã chia rẽ hoặc trí thông minh với bản chất Tinh Thần thiêng liêng của chúng ta.

  • Thứ nhất là sự hợp nhất hay sự tích hợp của phàm ngã
  • Thứ hai, sự hợp nhất phàm ngã với linh hồn.
  • Thứ ba, sự hợp nhất của linh hồn-phàm ngã với Chân Thần.

( Xem so sánh Phẩm tính Phàm ngãLinh hồn )


Chân Thần – Phương diện thứ nhất, Ý chí và Quyền lực: Đó là mối nối của chúng ta với Đại Hồn. Đó là nguyên khí duy nhất bất tử và vĩnh cửu trong chúng ta, là một tia sáng sẽ được hấp thụ trở lại vào Cội Nguồn của nó vào lúc cuối chu kỳ. Chân Thần tự biểu lộ qua Tam Nguyên Tinh thần. Tam Nguyên này lại biểu lộ qua Linh Hồn.

Tam Nguyên Tinh thần

1. (Atma) ý chí tinh thần.

2. (Buddhi) hồn thiêng.

3. Thượng trí.

2. CHÂN NHÂN (EGO) / LINH HỒN / THÁI DƯƠNG THIÊN THẦN – Phương diện thứ hai, Bác áiMinh triết

Thái Dương Thiên Thần hay Linh Hồn đi vào luân hồi để tiết lộ lòng bác ái của Thượng Đế. Linh hồn lại biểu lộ qua các thể thấp.

3. PHƯƠNG DIỆN “CON NGƯỜI” HAY PHÀM NGÃ – Phương diện thứ ba, Hoạt động.

Hạ Trí: mảnh thông tuệ của linh hồn được cấy vào trong thể trí của con người. Nó là công cụ mà qua đó sự Tự Thực Chứng (Self-realisation) được thành tựu.

Bản chất Cảm Xúc: đây là thể ham muốn-cảm giác cung cấp sự biểu hiện các tình cảm, từ tình yêu và tình cảm con người đến tâm lý sợ hãi và căm ghét.

Thể XácThể Dĩ Thái: cho phép linh hồn tiếp xúc với các hình tướng khác trên Cõi Trần, và thu được những kinh nghiệm cần thiết để mang lại sự Tự Thực Chứng.

Nơi Người Trung Bình, Thể Mạnh Mẽ nhất vẫn còn là Thể Tình Cảm.

 

CHÂN THẦN (Tinh Thần)

TAM NGUYÊN TINH THẦN

 

 

LINH HỒN

PHÀM NGÃ

THỂ TRÍ

 

 

THỂ TÌNH CẢM (Cảm Dục)

 

 

THỂ XÁCTHỂ DĨ THÁI

 

 

 

 

 

BIỂU ĐỒjpg_Page2.jpg

CHI TIẾT THỂ DĨ THÁILUÂN XA – BỆNH TẬT

Các Trung tâm lực(Luân Xa): 


Hầu hết con người vẫn còn đồng hóa một cách hữu thức với những cảm xúc của họ, họ bị thống trị bởi thể cảm dục vốn bị gắn chặt vào luân xa tùng thái dương. Thể ham muốn-cảm xúc này cho phép biểu lộ những cảm xúc khác nhau, từ tình yêu và tình cảm của con người cho đến nỗi sợ hãi và căm ghét. Nó kiểm soát thể xác, thúc đẩy thể xác làm thỏa mãn sự ham muốn của nó trên cõi trần. Thể cảm dục đơn giản chỉ là một vật phản chiếu tuyệt vời. Nó lấy màu sắcchuyển động từ môi trường xung quanh; nhận ấn tượng của mỗi ham muốn thoáng qua; mỗi luồng sóng làm cho nó chuyển động; mỗi âm thanh khiến nó rung động. Ở người tiến bộ, thể cảm dục được gắn chặt vào luân xa tim, để biểu đạt những cảm xúc cao thượng của lòng bác ái thiêng liêng. Mục đích là để huấn luyện nó để trở nên yên lặng và trong trẻo như một tấm gương, để nó có thể phản ánh linh hồn một cách hoàn hảo, chứ không chỉ phản ứng với bất kỳ tư tưởng hay ham muốn nào.

Hạ Trí thì Không Ổn Định và Chưa Được Huấn Luyện, và phần lớn còn Chưa Ý Thức hoặc Vô Minh.

Hạ trí được xây dựng trên cơ sở không chính xác và liên tục thay đổi. Nó hiếu động, chuyển động không ngừng. Nó có thể được ví như một ngọn lửa nến bị phơi bày, dễ bị những cơn gió của hoàn cảnh tấn công, lập lòe, dao động, làm mồi cho những hoàn cảnh bên ngoài. Sự di chuyển không ngừng nghỉ của thể trí và sự huyên thuyên không ngừng trong trí là vấn đề lớn đối với Chân Thần, vì ảnh hưởng phát ra của nó bị mất đi như trong những cơn sóng bập bềnh của một hồ nước bẩn (thể trí không thanh khiết), bị thôi thúc bởi những niềm tin tiêu cực trong tiềm thức. Khi thể trí liên tục chất đầy những tư tưởng thấp kém, thì sự rung động của nó thấp và thô.

Đức Phật Gautama đã nói rằng Thể Trí có thể làm cho một Người thành một vị Phật hay một con Thú!

Nơi người trung bình, thể trí được đồng hóa với ham muốn của thể cảm dục (kama), tạo thành bản chất tâm thông thấp. Người này đang nhìn xuống vào ngoại giới, liên tục tìm kiếm những cách thức để làm thỏa mãn những nhu cầu của y. Thể trí này không được tự do hành động theo ý nó. Nó bị buộc chặt với bản chất cảm dục. Nó là nô lệ của thể cảm dục này!

Hạ Trí có tính Then Chốt, vì nó có thể được Kết Hợp hoặc với Linh hồn, hoặc với Phàm ngã.

Khi trí thông tuệ đồng hóa với các thể thì chủ nhân của nó dốt nát và không thông minh. Khi trí thông tuệ trở nên tự ý thức thì một con người tiến bộ và thông minh xuất hiện. Khi trí thông tuệ đồng hóa với chính nó – là Linh hồn hay Thái Dương Thiên Thần, thì một đệ tử xuất hiện. Các môn sinh tiến bộ đã làm tĩnh lặng trí tuệ chất (chitta) thì cảm nhận sự sống một cách chính xác. Không còn có những sự lệch lạc về mặt trí tuệ-cảm dục đối với đám mây chân lý và thực tại. Họ đang cảm nhận thực tại một cách đúng đắn. Cuộc đời được sống theo luật tinh thần cao cả, và người đó là một trung tâm của sự sáng tỏ và minh triết. Đây chính là mục tiêu.

Vấn Đề Của Con Người là sự Vô Ý Thức hoặc Vô Minh:

Tâm thức của y tập trung vào “những cái thấp kém” – có sự ham muốn không được kiểm soát và một thể trí không được chỉnh đốn. Những điều này tắt đi ánh sáng của linh hồn và phủ nhận tâm thức thiêng liêng.

Mục Tiêu Trước Mắt là Sự Tiến Hóa của Tâm Thức, để Đạt tới sự HỢP NHẤT

Mục tiêu trước mắt là phải tách sự cố định của thể trí ra khỏi những ham muốn thấp kém của thể cảm dục, và sau đó chỉnh hợp nó với linh hồn; phát triển tâm thức từ sự đồng hóa nó với bản chất phàm ngã đến sự đồng hóa nó với linh hồn. Điều này đạt được nhờ việc rèn luyện thể trí và giới luật, hay sự thanh luyện các thể.

Tâm Thức là Trung tâm Nhận Thức, nó vốn “Biết”.

Từ ngữ tâm thức xuất phát từ hai từ Latin: “con”, là với; và “scio”, là biết; và theo sát nghĩa là “cái giúp chúng ta biết”, “trạng thái nhận thức”, hoặc “tình trạng nhận thức.”

Tâm thức tuyệt đối: đây là tâm thức của Thượng Đế, là Đấng chứa đựng bên trong bản thân Ngài cả quá khứ, hiện tại và tương lai.

Tâm thức đại đồng: đây là tâm thức tập thể, bản thân tập thể đó hình thành một đơn vị lớn hoặc một đơn vị nhỏ.

Tâm thức cá nhân: Cũng như tâm thức đại đồng, là một đơn vị tách biệt, có thể tiếp xúc và có thể quan niệm về chính nó (COA 99,100)

THÁI DƯƠNG THIÊN THẦN GIÁM SÁT SỰ TIẾN HÓA CỦA TÂM THỨC

Giới Nhân loại là cầu nối giữa Chân Thần và các giới tinh thần cao hơn, với các giới thấp là động vật, thực vật và khoáng sản.

Chỉ ở Giới Nhân loại, mà Chân Thần mới có thể “nắm bắt” con người (human being) của nó.

Phương tiện mà qua đó điều này đạt được, là nhờ công việc của Thái Dương Thiên Thần.

Vào lúc bắt đầu một chu kỳ mới, để linh hồn động vật tiến vào Giới Nhân loại, các thực thể tinh thần rất tiến hóa này đã cấy “những mảnh” tinh chất (essence) của các Ngài vào “thể trí” (“minds”) của người thú. Hành động này được gọi là sbiệt ngã hóa (individualization) và nó đã mang Giới Nhân loại vào hiện tồn.

“Mảnh” thiêng liêng này hình thành hoa sen chân ngã (thể nguyên nhân), là chỗ ngự của linh hồn thông tuệminh triết, trong con người.

Thái Dương Thiên Thầntrí thông minh đang tăng trưởng của con người phát triển qua hoa sen; là cái thường được gọi là “LINH HỒN”. Mặc dù Thiên Thần chia sẻ tinh chất của Ngài với con người, cuối cùng Ngài sẽ rời đi khi sự chỉnh hợp với tinh thần được đạt đến.

Lúc đầu linh hồn thể trống rỗng – trí thông minh không có. Nhưng qua nhiều kiếp sống, con người khai mở các quyền năng bác áiminh triết, và hoa sen mở ra.

Tất cả thông qua quá trình này, đó là Thái Dương Thiên Thần thúc đẩy hoa sen đi vào hoạt động mạnh mẽ hơn cho đến khi – với nỗ lực có phối hợp của vị đệ tử, một “cầu nối” (antahkarana) được xây dựng giữa hạ trí của con người với Tam Nguyên Tinh thần – Chân Thần. Điều này cho phép Chân Thần tự biểu lộ trực tiếp qua bộ não, và trên cõi trần. Đây là mục tiêu tối hậu – là Ý thức Chân Thần.

Lúc bấy giờ, Thái Dương Thiên Thần rời đi, công việc của Ngài đã được thực hiện.

1. Linh hồn là Con của Cha và của Mẹ (Tinh thần-Vật chất).

2. Linh hồn là nguyên khí thông tuệ.

3. Linh hồn là một đơn vị ánh sáng.

4. Linh hồn là nguyên khí hữu cảm thức,

5. Linh hồn, trong mối liên quan với con người, là nguyên khí trí tuệ.

PHẦN III – CÁC TRÌNH ĐỘ TÂM THỨC KHÁC NHAU

Con người, Người Chí nguyện, Đệ tử, Điểm đạo đồ, Chân Sư

[Văn bản được LH cô đọng và định dạng lại từ Tâm lý học Nội môn I,322-326: và II 325-341]

Toàn bộ tầm quan trọng của cả quá trình tiến hóa, xét cho cùng, được đặt trên sự phát triển của “tâm thức: ý thức thông minh làm sinh động các hình tướng, ở mọi trình độ khác nhau. Hãy nghiên cứu cẩn thận các giai đoạn sau đây của sự phát triển tiến hóa. Việc có một sự hiểu biết đầy đủ về các phạm trù này, và có thể nhận ra các trình độ khác nhau ở những người mà bạn thấy và gặp gỡ là cần thiết cho một phụng sự viên bí truyền.

1. Tác động 1 của linh hồn : vào lúc Biệt Ngã Hóa.

Con người bắt đầu hành trình của y trong Giới Nhân loại vào lúc biệt ngã hóa”, khi y bước lên từ Giới Động vật dưới ảnh hưởng của linh hồn. Ở giai đoạn đầu này, y hơn một con vật một chút, và chỉ đồng hóa với các ham muốn của bản chất vật chất của y. Sau đó, dần dần bản chất thấp của y – khía cạnh thiêng liêng thứ ba, được phối hợp với khía cạnh thiêng liêng thứ hai của linh hồn nhờ tiến trình “điểm đạo”; để qua rất nhiều kiếp sống, tâm thức Christ nội tại được đánh thức đi vào hoạt động nhờ kinh nghiệm trong hình tướng. Tiến trình này lên đến đỉnh điểm với “sự đồng nhất hóa” với Chân Ngã.

Ba từ này – biệt ngã hóa, điểm đạo và đồng nhất hóa, – bao gồm toàn bộ quá trình sự nghiệp của con người, từ lúc y xuất hiện vào trong giới nhân loại cho đến khi y chuyển ra khỏi nó ở cuộc điểm đạo thứ ba, và hoạt động tự do trong giới thứ năm, giới Thần Thánh (God). Tác động của linh hồn mang lại sự tiến hóa này.

Tâm Thức Lemuria: Con người Vật Chất Chưa Tiến Hóa

1. Cuộc hành trình bắt đầu. Ở trình độ này, con người chủ yếu là một con vật không thông minh. Trạng thái rời rạc của linh hồn (con người) ngự bên trong và thấm nhuần hình thể con người, và cung cấp cho con người bất kỳ ý thức con người thực sự nào đó – là trì trệ, còn phôi thai và chưa được tổ chức. Nó thiếu trí tuệ như chúng ta hiểu về điều đó, và chỉ được nhận ra bởi một sự đồng hóa hoàn toàn với hình thể vật chất cùng các hoạt động của nó. Tâm thức này bao gồm những người man dã cấp thấp và nhiều nông dân thuần túy nông nghiệp, những người không ở dưới nền giáo dục hiện đại. Con người ở giai đoạn này tốt đẹp hơn một con vật một chút và bị chi phối bởi những ham muốnbản năng vật chất. Có một vài người còn lại trên trái đất.

2. Hết kiếp này đến kiết khác trôi qua, và từ từ năng lực đồng hóa hữu thức gia tăng, với một ham muốn ngày càng tăng đối với một phạm vi thỏa mãn lớn hơn. Toàn bộ các mãnh lực của sự sống được tập trung vào thể xác, và các ham muốn được biểu lộ lúc đó là những ham muốn vật chất; đồng thời có một xu hướng ngày càng tăng hướng tới những ham muốn tinh tế hơn, đó là những ham muốn do thể cảm dục gợi lên. Dần dần, sự đồng hóa của linh hồn với hình tướng chuyển từ bản chất xác thịt sang bản chất cảm dục. Không có gì có mặt tại thời điểm này có thể được gọi là một phàm ngã cả. Chỉ có một thể xác đang sống, hoạt động, với các đòi hỏi và ham muốn của nó, các nhu cầu và các thèm khát của nó, kèm theo một sự chuyển di tâm thức rất chậm nhưng đều đặn ra khỏi hiện thể vật chất vào trong hiện thể cảm dục.

Tâm Thức Atlantis: Con người Tình cảm Vô ý thức

3. Bây giờ tiêu điểm chú ý của linh hồn – hoạt động xuyên qua con người đang tiến hóa từ từ, đang di chuyển vào thế giới của dục vọng. Các ham muốn không còn quá mơ hồ và phôi thai. Cho đến nay chúng vẫn quan tâm tới những thôi thúc hay khao khát cơ bản : đầu tiên là một sự thôi thúc để tự bảo toàn; sau đó là sự tự duy trì qua sự thôi thúc của sự sinh sản; và tiếp theo đến sự thỏa mãn về kinh tế. Ở giai đoạn này, chúng ta có tình trạng ý thức của người vị thành niên và người man dã non nớt.

4. Dần dần tâm thức bắt đầu đáp ứng với tác động của thể trí và với năng lực phân biệt và lựa chọn giữa những ham muốn khác nhau. Các thú vui tinh tế hơn bắt đầu thực hiện sự kêu gọi của chúng; những ham muốn của con người trở nên ít thô thiển và vật chất; ham muốn mới mẻ về cái đẹp bắt đầu xuất hiện, và một cảm giác mơ hồ về các giá trị thẩm mỹ. Tâm thức đang trở nên trí-cảm (kama-manasic) nhiều hơn, và toàn bộ xu hướng của các thái độ hàng ngày hoặc các phương cách sinh hoạt, và tính cách, bắt đầu mở rộng, khai mở, và cải thiện. Mặc dù hầu hết thời gian y vẫn bị dày vò bởi ham muốn vô lý, nhưng lĩnh vực của những thỏa mãn và những thôi thúc cảm giác của y rõ ràng là ít thú tính hơn và chắc chắn nhiều tình cảm hơn. Các tính khí và cảm xúc bắt đầu được nhận thấy, và một mong muốn mơ hồ đối với hòa bình và sự thôi thúc để tìm thấy cái mơ hồ được gọi là “hạnh phúc” bắt đầu tác động. Đó là tình trạng của quần chúng tại thời điểm hiện nay, những người vẫn còn bị chi phối chủ yếu bởi những ham muốn ích kỷ, và bởi những đòi hỏi của cuộc sống bản năng. Nhân loại trên địa cầu của chúng ta vẫn còn ở giai đoạn Atlantis.

Tâm Thức Arya: Con người Thông minh – Sự Biệt Ngã Phàm ngã

5. Nơi những người tiến bộ hơn của thế giới ngày nay, chúng ta có sự hoạt động của thể trí; điều này được nhận thấy trong một quy mô lớn ở nền văn minh phương Tây của chúng ta. Năng lượng cung của thể trí bắt đầu đổ vào, và từ từ tự khẳng định nó. Ý thức não bộ bắt đầu tổ chức và tiêu điểm của các năng lượng bắt đầu chuyển dần dần ra khỏi các luân xa thấp vào các luân xa cao. Nhân loại đang phát triển “tâm thức Arya”. Thể trí bắt đầu kiểm soát và bắt đầu tích hợp các thể thấp thành một tổng thể cá nhân hóa có tính tổng hợp. Phàm ngã tích hợp xuất hiện.

Phàm ngã hay sự “Sự Biệt Ngã Phàm ngã” hoàn toàn: “Các Phàm ngã” được tích hợp, phối kết, và chưa chịu ảnh hưởng của linh hồn. “Tính bướng bĩnh và tự ái” của họ rất mạnh mẽ.

Các Phàm ngã tách biệt và chia rẽ: và đây là định nghĩa thông dụng nhất cho “phàm ngã”. Định nghĩa này xem mỗi con người như là một nhân vật. Nhưng thực ra, nhiều người chỉ là những con vật với các xung lực cao còn mơ hồ; trong khi những người khác là những người trung bình, bị ảnh hưởng bởi bản chất ham muốn của họ hoặc bởi những ý tưởng vốn không phải là của riêng họ.

Các Phàm ngã là những người được phối kết và được tích hợp. Họ khỏe mạnh về thể chất, có sự kiểm soát cảm xúc, phát triển về trí tuệ, và đã hoàn chỉnh công cụ tuyến (glandular). Các tính chất thể xác, tình cảm và trí tuệ được hợp nhất và hoạt động như là một, tạo ra một bộ máy lệ thuộc vào ý chí của phàm ngã. Chính ở giai đoạn này xảy ra một khuynh hướng thiên về chính đạo hoặc thiên về tả đạo.

Phàm ngã là những người của vận mệnh: họ có đủ sức mạnh ý chí để rèn luyện bản chất thấp sao cho họ có thể thực hiện một vận mệnh mà họ nhận thức một cách vô thức. Họ được chia thành hai nhóm: Những người không có sự tiếp xúc với linh hồn: họ bị thôi thúc tiến đến vận mệnh của họ bởi một ý thức về quyền lực, tự ái, tham vọng cao quý, một phức hợp tự tôn, và sự quyết tâm đạt đến đỉnh cao nhất của ngành nghề cụ thể của họ. Những người tiếp xúc với linh hồn ở mức độ nhỏ, mà phương pháp và động cơ của họ là một hỗn hợp của tính ích kỷ và tầm nhìn tâm linh.

2. Tác động 2 của Linh hồn : Con người Yêu cầu Giúp đỡ:

Tác động đầu tiên của linh hồn được nối tiếp bằng một thời kỳ dài điều chỉnh, phát triển và khai mở dần dần. Trong thời gian này, linh hồn thắt chặt sự nắm giữ của nó lên công cụ của nó. Tác động hay phản ứng thứ hai của linh hồn được kêu gọi bởi những tình huống khó xử và những trường hợp khẩn cấp của cuộc sống. Khi đó con người kêu gọi linh hồn giúp đỡ trong cơn tuyệt vọng. Tác động này được gọi là “Sự Tiếp Xúc Mặc nhận” (“Touch of Acquiescence”), và đánh dấu sự chấp thuận của linh hồn đối với sự kêu cầu giúp đỡ và có ánh sáng của phàm ngã. Điều này diễn ra trên chiến trường của bản chất tình cảm.

+ Các Linh hồn thức tỉnh: Sự Tiếp Xúc Mặc Nhận này làm cho tâm thức nhận ra mục đích của kinh nghiệm, và đem nhóm người này vào dưới ảnh hưởng ngày càng tăng của linh hồn của họ. Do đó họ mang đến cho mỗi biến cố một năng lực thông minh để rút từ ​​những diễn biến mà họ đang chịu đựng một thành tựu nào đó cho sự sống của linh hồn. Họ đã học xem môi trường mà họ ở trong đó như là nơi thanh luyện, và là lĩnh vực phụng sự có kế hoạch của họ.

Những người chí nguyện

6. Họ đang trở nên ý thức với loại năng lượng cơ bản thứ năm – là năng lượng của linh hồn. Những người chí nguyện tự thích ứng để phù hợp với mối quan hệ tập thể đã chọn của họ. Họ rèn luyện phàm ngã tích hợp đến sự thể hiện cao nhất của các năng lực của nó, sao cho những năng lực này có thể được sử dụng để trợ giúp nhu cầu của tập thể, và nhờ thế mà phàm ngã của người chí nguyệnthể được tích hợp vào nhóm. Qua đó sự sống tập thể được phong phú, những tiềm năng tập thể được gia tăng, và ý thức tập thể được tăng cường.

3. Tác động 3 của Linh hồn. Trên con đường Điểm đạo :

Tác động của linh hồn được cảm nhận ở những cuộc điểm đạo khác nhau và liên tiếp nhau mà người đệ tử cuối cùng được thọ lãnh, vì y đã đi ra khỏi giới thứ tư và nhập vào giới thứ năm (giới linh hồn) trong thiên nhiên. Sự tiếp xúc Giác Ngộ này được đưa vào hiệu quả nhờ thể trí.

Sự điểm đạo chính là việc nhập vào ảnh hưởng và mãnh lực của linh hồn con người – là lòng bác ái sáng suốtý chí tinh thần, là việc nhập vào một thế giới mới và có kích thước rộng hơn nhờ việc mở rộng tâm thức.

Cuộc Điểm Đạo Đầu Tiên – “Sự Sinh ra ở Bethlehem”: sự kiểm soát của Ego hay Linh Hồn đối với thể xác đã phải đạt đến một mức độ thành tựu cao. “Tội lỗi của xác thịt,” phải được thống trị; tính háu ăn, thói nghiện rượu, và sự đa dục phải không còn thống trị. Nhu cầu của Tinh linh vật chất sẽ không còn được tuân theo; sự kiểm soát phải hoàn toàn và sự quyến rũ đã hết. Một thái độ chung về sự tuân phục Chân Ngã phải được đạt đến, và sự sẵn lòng vâng lời phải rất mạnh.

Cuộc Điểm Đạo Thứ Hai – “Lễ Rửa Tội ở sông Jordan”: nó tạo thành bước ngoặt trong việc kiểm soát thể cảm dục. Việc kiểm soát thể cảm dục được thể hiện tương tự như trên.

Cuộc Điểm Đạo Thứ Ba – “Sự Biến Hình”: điểm đạo đồ học cách kiểm soát hiện thể trí tuệ của mình và có được sự chủ trị trên bốn cõi phụ thấp trong ba cõi của tam giới.

Cuộc Điểm Đạo Thứ Tư – ” Sự Tử Bỏ”. Tại thời điểm này, hoa sen chân ngã vỡ tan, và Thái Dương Thiên Thần rời đi. Cây cầu trong tâm thức giữa Chân Thầncon người đã được thành lập thông qua Antahkarana, và từ thời điểm này trở đi, chính Tia Linh Quang Chân Thần, hoặc Bản Lai Diện Mục (Presence) của Thượng Đế, hoạt động qua con người.


Cuộc điểm đạo 5 Sự Khải Huyền Đáy xương sống Cõi Atma
Cuộc điểm đạo 6 Sự Quyết định Luân xa cổ họng Cõi Chân Thần
Cuộc điểm đạo 7 Sự Phục Sinh Luân xa đầu Cõi Thượng Đế
Cuộc điểm đạo 8 Sự Chuyển Tiếp Thánh Đoàn Bảy Thánh Đạo của Hành tinh
Cuộc điểm đạo 9 Sự Khước Từ Shamballa Bảy Thánh Đạo của thái dương hệ

+ Các Đệ tử

7. Họ bận rộn với sự hội nhập của phàm ngã với linh hồn. Các đệ tử được phân cấp trong chừng mực sự sống phàm ngã của chính họ ra đi. Khi linh hồn thâm nhập và kiểm soát phàm ngã, khi đó và chỉ khi đó, phàm ngã mới đủ tiêu chuẩn đối với ý nghĩa đích thực của nó. Điều này là để tạo thành mặt nạ của linh hồn, cái vốn là vẻ bề ngoài của các mãnh lực tinh thần bên trong. Tiêu điểm của sự chú ý trí tuệ là vào linh hồn và vào thế giới của các linh hồn. Những người phụng sự này, vốn là sự biểu lộ vẻ huy hoàng và năng lực thu hút của linh hồn, là những người hiểu biết Thiên Cơ, và trong mỗi tổ chức, họ thành lập nhóm Người Phụng sự Thế giới mới và đang dần dần tăng trưởng. Sự cứu rỗi thế gian nằm trong tay của họ.

+ Các điểm đạo đồ

8. Ở giai đoạn này, Sự ĐỒNG NHẤT HÓA với Chân Ngã đang xảy ra. Điều này khiến họ làm việc với Thiên Cơ và đưa việc phụng sự Thiên Cơ vào hiện thực. Điều này luôn là mục tiêu của các thành viên được điểm đạo của Thánh Đoàn. Họ thông hiểu, thể hiện và làm việc với Thiên Cơ.

+ Các Chân Sư

9. Sau cuộc điểm đạo thứ ba, các điểm đạo đồ cao cấp bắt đầu chỉnh hợp với Tinh Thầntâm thức chuyển dần dần ra khỏi Linh Hồn vào tâm thức của Chân Thần. Các vị Huynh Trưởng hoàn thiện này và những Huynh Hữu Vĩ Đại đang học cách để làm cho các mãnh lực của thiên nhiên, các năng lượng của các cung và các uy lực của các cung hoàng đạo thích ứng với nhu cầu thế giới và sự đòi hỏi của thế giới theo một cách thiết thực.

Các cấp độ tâm thức và các Cõi – Biểu đồ

Trong biểu đồ dưới đây, các mức độ tâm thức khác nhau được cho thấy trong mối quan hệ với bảy cõi tâm thức trong thái dương hệ của chúng ta.


Sự phát triển của Tâm thức trong Thái Dương Hệ
Các cõi Mức độ Tâm thức Trạng thái
Thượng Đế Ý thức Thượng Đế hay “Trời” Thượng Đế
Chân Thần Ý thức Chân Thần Christ
Atma Ý thức Tinh thần Các Chân Sư
Bồ Đề Ý thức Trực giác Các La Hán
Thượng Trí Ý thức Linh hồn Các điểm đạo đồ, Đệ tử, người chí nguyện
Hạ Trí Ý thức Arya – Thể trí sinh động Người tiến bộ thông minh
Cảm Dục Ý thức Atlantis – thuộc về tình cảm Người tình cảm trung bình
Hồng Trần Ý thức LemuriaBản năng vật chất Người sơ khai chưa tiến hóa

Sự phát triển của Tâm thức trong Thái Dương Hệ

Tên gọi Các cõi Mức độ Tâm thức Trạng thái
Trạng thái thứ nhất của Thượng Đế Thượng Đế Ý thức Thượng Đế hay “Trời” Thượng Đế
Chân Thần Ý thức Chân Thần Christ

Chân nhân -Thái D.T.Thần

Chân ngãLinh Hồn (Trạng thái 2)

Atma Ý thức Tinh thần Các Chân Sư
Bồ Đề Ý thức Trực giác Các La Hán
Thượng Trí Ý thức Linh hồn Các điểm đạo, Đệ tử, N.Chí nguyện

Phàm nhân

Phàm ngãSáng tạo (Trạng thái 2)

Hạ Trí Ý thức Arya – Thể trí sinh động Người tiến bộ thông minh
Cảm Dục Ý thức Atlantis – thuộc về tình cảm Người tình cảm trung bình
Hồng Trần Ý thức LemuriaBản năng vật chất Người sơ khai chưa tiến hóa