XEM QUẺ ĐOÁN THIÊN CƠ

Hỏi - Dự đoán

Quản Trị Biên Tập: rthttyjkyukuykukuik

frbhfngngjntg

Ngày hỏi quẻ: 11/08/2018 17:16
Tiêu chí trả lời: Trả lời trong 03 ngày

0.03.Hỏi: Tìm Cát Tránh Hung

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
Kết luận:
0 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: xem bệnh cho chồng (CD TVH-184)

ngày mậu thìn tháng thân xem bệnh mới mắc cho chồng được quẻ Ly của quẻ Đồng nhân

Ngày hỏi quẻ: 02/07/2018 10:19

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: đoán bệnh cho bố (CD TVH-183)

ngày mậu thân tháng thìn đoán bệnh cho bố được quẻ Càn là trời biến thành quẻ Tiểu Súc

Ngày hỏi quẻ: 02/07/2018 08:30

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: đoán bệnh cho chồng (CD TVH-207)

ngày mậu ngọ tháng thìn đoán bệnh cho chồng được quẻ Di của quẻ Ly

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 15:29

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: đoán bệnh của vợ (CD TVH-207)

ngày kỷ hợi tháng thìn đoán bệnh của vợ được quẻ Khiêm của quẻ Tỉ

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 15:11

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: đoán bệnh của bố (CD TVH-206)

ngày đinh sửu tháng tuất đoán về bệnh của bố được quẻ Mông của quẻ Khuê

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 15:09

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: đoán bệnh (CD TVH-206)

ngày canh thân tháng dần đoán bệnh tật được quẻ Ly của quẻ Gia nhân

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 14:51

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: đoán bệnh cho nữ (CD TVH-211)

ngày kỷ mùi tháng dần đoán bệnh cho nữ được quẻ Sư của quẻ Khôn

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 14:32

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: vợ xem vận hạn cho chồng (CD TVH-217)

ngày mậu thìn tháng ngọ vợ xem vận hạn cho chồng được quẻ Vị Tế của quẻ Đỉnh

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 14:25

9.09.Hỏi: Chuyên mục khác

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: đoán bệnh của con (CD TVH-216)

ngày tân mùi tháng tý đoán bệnh của con được quẻ Trung Phù của quẻ Tiệm

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 11:13

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: đoán bệnh cho vợ (CD TVH-214)

ngày kỷ mão tháng ngọ đoán bệnh cho vợ được quẻ Phong của quẻ Chấn

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 10:44

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra