*05.Nghiên cứu, Học tập


Chia sẻ:

CẤU TẠO CON NGƯỜI QUA BẢY CẢNH GIỚI

01 01 I Cõi Thiêng Liêng ============================================= ok
02 02 Cõi Khởi nguyên hay Cõi của Thượng Đế ok
03 03 Dĩ Thái Vũ trụ thứ I ok
04 04 TỐI ĐẠI NIẾT BÀN ok
05 05
06 06
07 07
08 01 II ♦ ⊕ Ý TRÍ
09 02 Cõi Chân Thần ♦ † ♦
10 03 Cõi Tự Hữu ♦ † ♦
11 04 Dĩ Thái Vũ trụ thứ II ♦ † ♦
12 05 ĐẠI NIẾT BÀN ♦ † ♦
13 06 ♦ † ♦
14 07 HOẠT ĐỘNG ⊕ ♦ ==========†===========♦ ⊕ MINH TRIẾT
15 01 III Ι ♦ ⊕ Ι Ý Trí Tinh thần
16 02 Ι ♦ ♦ Ι
17 03 Ι ♦ ♦ Ι
18 04 Ι ♦ ♦ Ι
19 05 Ι ♦ ♦ Ι
20 06 Ι ♦ ♦ Ι
21 07 Ι ♦ ♦ Ι
22 01 IV Ι ♦ ♦⊕ TRỰC GIÁC
23 02 Ι ♦ ♦
24 03 Ι ♦ ♦
25 04 Ι ♦ ♦
26 05 Ι ♦ ♦
27 06 Ι ♦ ♦
28 07 Ι ♦ ♦
29 01 V ♦ ⊕ THƯỢNG TRÍ
30 02 Cõi Trí
31 03 Cõi Trí Tuệ Δ CHÂN NHÂN
32 04 Chất Khí Vũ trụ                           ⊕ Nguyên Tử trường tồn hạ Trí
33 05                                                        ‡
34 06                                                        ‡
35 07                                                        ‡ ok
36 01 VI                                                       ⊕ Nguyên tử trường tồn cõi Cảm dục ok
37 02 Cõi tình cảm                                ‡ ok
38 03 Cõi cảm dục                                 ‡ ok
39 04 Chất lỏng vũ trụ.                         ‡ ok
40 05                                                        ‡ ok
41 06                                                        ‡ ok
42 07                                                        ‡ ok
43 01 VII                                                      ⊕Nguyên Tử trường tồn hồng trần; Dĩ Thái Vũ trụ thứ I ok
44 02 Cõi Trần Dĩ Thái Vũ trụ thứ II ok
45 03 Cõi Hồng trần Dĩ Thái Vũ trụ thứ III ok
46 04 Chất đặc vũ trụ Dĩ Thái Vũ trụ thứ IV ok
47 05 Chất Khí ok
48 06 Chất Lỏng ok
49 07 Chất đặc ok

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *