Sách Mẫu: Mệnh Vận MSCN: VIPABC

Sách Mẫu: Mệnh Vận MSCN: VIPABC
Tác giả
Thể loại
Nhóm dịch
Tình trạng Đang cập nhật
Các Chương của cuốn sách này viết về các dự đoán tổng thể, quá trình hành vận ít phát sinh dự đoán bổ xung Các vấn đề thường xuyên hỏi như Tiền tài, Chức vụ, Bệnh Nạn ... thì tạo sách riêng Nhân trắc học Cuốn sách này gồm: Chương 1- Khái lược Vũ trụ và con người (Sinh Tử Luân hồi) và Cõi Trung giới Chương 2- Cấu tạo con người qua bảy cảnh giới - THIÊN NHÂN TƯƠNG ỨNG Chương 3- Hoạt động từ Sinh đến Tử của con người (các giai đoạn phát triển, hình thành phẩm tính ...)                         CẤU TẠO CON NGƯỜI QUA BẢY CẢNH GIỚI I CÕI THIÊNG LIÊNG CÕI KHỞI NGUYÊN HAY CÕI CỦA THƯỢNG ĐẾ DĨ THÁI VŨ TRỤ THỨ I TỐI ĐẠI NIẾT BÀN II                                                         * Ý TRÍ CÕI CHÂN THẦN CÕI TỰ HỮU DĨ THÁI VŨ TRỤ THỨ II ĐẠI NIẾT BÀN HOẠT ĐỘNG *                                       * MINH TRIẾT III                                                       * CÕI TINH THẦN CÕI ATMA DĨ THÁI VŨ TRỤ THỨ III NIẾT BÀN IV CÕI TRỰC GIÁC                                                                        * TRỰC GIÁC CÕI BỒ ĐỀ DĨ THÁI VŨ TRỤ THỨ IV V                                                      * THƯỢNG TRÍ CÕI TRÍ CÕI TRÍ TUỆ                                                          CHÂN NHÂN CHẤT KHÍ VŨ TRỤ                                         * NGUYÊN TỬ TRƯỜNG TỒN HẠ TRÍ VI                                                            * NGUYÊN TỬ TRƯỜNG TỒN CÕI CẢM DỤC CÕI TÌNH CẢM CÕI CẢM DỤC CHẤT LỎNG VŨ TRỤ VII                                                               * NGUYÊN TỬ TRƯỜNG TỒN HỒNG TRẦN     DĨ THÁI THỨ I CÕI TRẦN                                                                                                                DĨ THÁI THỨ II CÕI HỒNG TRẦN                                                                                                    DĨ THÁI THỨ III CHẤT ĐẶC VŨ TRỤ                                                                                               DĨ THÁI THỨ IV CHẤT KHÍ CHẤT LỎNG CHẤT ĐẶC CẤU TẠO CỦA CON NGƯỜI
Danh sách chương
Chương Ngày đăng