Khóa K.02 - Chương 01: Giới thiệu đề cương vè nghiên cứu dịch học và minh triết mới