SỐ MẠNG CỦA MỖI NGƯỜI VỐN ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH SẴN. NẾU KHÔNG CÓ ĐẠI THIỆN HAY ĐẠI ÁC THÌ SỐ MẠNG ĐẠI KHÁI CHẠY THEO SỐ ĐÃ ĐỊNH.

Số mạng của mỗi người trong đời này vốn đã được định sẵn, nếu không có đại thiện hay đại ác thì số mạng đại khái chạy theo số đã định. Chúng ta thường hay nghe nói đến "Một đời toàn là mạng, một chút cũng không do người", đây là đang nói đến một người trong đời này không có đại thiện hay đại ác.

Nếu như mỗi ngày chúng ta đều làm việc thiện, thì phước thiện sẽ gia tăng, theo đó số mạng cũng sẽ thay đổi, tuy nhiên sự thay đổi này không đáng kể.

Nếu như bạn mỗi ngày đều là tạo ác, thì phước báo đời trước tu được đó sẽ giảm mất đi.

Đa phần mọi người mỗi ngày những việc làm, những suy nghĩ, những lời nói đó đều là thiện-ác đan xen lẫn nhau, nên dẫn đến vận mạng của mỗi người đều có sự gia giảm nhân trừ hằng ngày. Tuy nhiên, mức độ gia giảm nhân trừ này không lớn, cho nên số mạng đại khái đều chạy theo số đã định.

Vậy cái gì là đại thiện? Phát tâm tu hành chân chánh là đại thiện, phát tâm cứu độ tất cả chúng sanh là đại thiện, phát tâm phá mê khai ngộ là đại thiện, phát tâm đoạn tất cả ác tu tất cả thiện là đại thiện, niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ là đại thiện, buông bỏ mọi thị phi nhân ngã, buông bỏ mọi phân biệt chấp chước, luôn giữ cho tâm mình thanh tịnh là đại thiện.

Chúng ta từ trong Liễu Phàm Tứ Huấn mà biết được, Viên Liễu Phàm sau khi được Hoà Thượng Vân Cốc khai thị về phương pháp cải tạo vận mạng, Viên Liễu Phàm liền hiểu rõ, thật sự làm được đoạn ác tu thiện. Cho nên, vận mạng của ông đã thay đổi, phước báo tăng thêm, giờ đây vận mạng của ông không còn là con số đã được định sẵn nữa, thọ mạng theo đó mà được kéo dài thêm. Thọ mạng của ông trước đây được Khổng tiên sinh đoán là 53 tuổi, nhưng sau khi ông thật sự đoạn ác tu thiện thì thọ mạng liền tăng thêm, ông sống đến hơn 70 tuổi. Đây chính là hiệu quả của việc tích đại thiện.

Vậy thế nào là đại ác? Phàm những gì trái ngược lại với đại thiện thì là đại ác. Sát sanh hại mạng quá nhiều thì là đại ác, phát động chiến tranh là đại ác, chế tạo và buôn bán vũ khí giết người là đại ác, gièm pha qua lại để đôi bên đánh giết nhau là đại ác, cướp của giết người là đại ác, buôn bán người và gia súc là đại ác, buôn bán nội tạng của người là đại ác, phá nát gia đình người khác khiến cho cả nhà phải ly tán là đại ác, giết cha giết mẹ là đại ác, phá hoại sự hoà hợp của những người tu hành là đại ác, đoạn mất pháp thân huệ mạng của chúng sanh là đại ác, buôn bán chất gây nghiện là đại ác.

Chúng ta thấy được trong Thế Chiến Thứ 2, Hitle của Phát Xít Đức phước báo của ông rất lớn, hưởng trong mấy trăm năm cũng không hết. Nếu như ông không phát động chiến tranh, mà lấy lòng thiện để đối đãi với tất cả mọi người, thì thọ mạng của ông sẽ rất dài, phước báo của ông sẽ càng thù thắng hơn, trên thế gian này sẽ không ai có thể sánh kịp với ông. Nhưng rất đáng tiếc là ông quá ác, ông dùng tâm bất thiện để phát động chiến tranh, đã giết chết hơn 50 triệu người, số người bị ông hại lên đến hơn 200 triệu người. Cho nên, phước báo của ông trong phút chốc hao giảm nhanh chóng, chỉ trong vòng mười mấy năm thì đã hưởng hết sạch. Thọ mạng của ông thay vì rất lâu dài, nhưng chiến tranh chưa kết thúc thì ông đã chết rồi. Đây chính là đại ác mà chúng ta có thể nhìn thấy được.

Chúng ta ai ai cũng muốn thay đổi vận mạng của chính mình, nhưng ai ai cũng chẳng chịu đoạn ác tu thiện. Khuyên bảo nên bố thí thì nói không có tiền, khuyên bảo hồi đầu làm lành thì bảo khó quá không làm được, khuyên bảo phát tâm tu hành niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ thì bảo không có thời gian để tu. Luôn luôn điên đảo như thế thì làm sao có thể thay đổi được vận mạng của mình chứ? Nên biết rằng, mọi suy tưởng ham muốn đều chỉ là vọng tưởng mà thôi, nay bạn không chịu tu cái nhân thiện mà chỉ biết kêu gào đòi quả thiện, thì làm gì có cái đạo lý như vậy?

A Di Đà Phật!

_ Pháp sư Tịnh Không_