XEM QUẺ DỰ ĐOÁN THIÊN CƠ

Hỏi - Dự đoán

Tìm Cơ Duyên: đi thuyền xem về gió thuận hay không (TSBD-450)

ngày Giáp Tuất tháng Thìn đi thuyền, xem về gió thuận, được quẻ Thăng biến Hằng

Ngày hỏi quẻ: 15/05/2018 09:26

0.01.Hỏi: Xem Thiên Thời (T.Tiết)

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: hỏi xem lên thuyền đi khỏi Giang Tây xem trên đường có được bình an không (TSBD-449)

ngày Bính Tuất tháng Tuất lên thuyền đi khỏi Giang Tây xem trên đường có được bình an không được quẻ Cổ biến Tốn

Ngày hỏi quẻ: 15/05/2018 09:21

0.03.Hỏi: Tìm Cát Tránh Hung

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: xem anh trai ngày nào trở về (TSBD-449)

ngày Quý Dậu tháng Dậu xem anh trai ngày nào trở về được quẻ Sư biến Lâm

Ngày hỏi quẻ: 15/05/2018 08:44

9.09.Hỏi: Chuyên mục khác

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: xem nô bộc đi lấy thư, có được không? Ngày nào sẽ về (TSBD-448)

ngày Bính Thân tháng Thìn xem nô bộc đi lấy văn thư, có được không? Ngày nào sẽ về được quẻ Tiệm biến Bác

Ngày hỏi quẻ: 15/05/2018 08:18

2.01. Xem Văn Thư (Tấu sớ kêu oan, điều trần...)

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: vợ xem chồng ở bên ngoài có phải đi sang tỉnh khác hay không (TSBD-448)

ngày Giáp Tý tháng Hợi vợ xem chông ở bên ngoài có phải đi sang tỉnh khác hay không được quẻ Đại Tráng biến Đại Quá

Ngày hỏi quẻ: 12/05/2018 16:53

9.09.Hỏi: Chuyên mục khác

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: xem chủ nhân xuống vùng Hồ Bắc có được bình yên không, có sang tỉnh khác nữa không (TSBD-446)

ngày Canh Dần tháng Dần, người ở xem chủ nhân xuống Hồ Bắc có được bình yên không, có sang tỉnh khác nữa không được quẻ Quán

Ngày hỏi quẻ: 12/05/2018 16:03

9.09.Hỏi: Chuyên mục khác

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: nô bộc xem chủ nhân bao giờ về (TSBD-447)

ngày Tân Mão tháng Dần nô bộc xem chủ nhân bao giờ về được quẻ Khảm biến Khốn

Ngày hỏi quẻ: 12/05/2018 16:35

9.09.Hỏi: Chuyên mục khác

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: em trai xem cho anh trai bao giờ thì về

ngày Canh Dần tháng Dần em trai xem cho anh trai xem anh bao giờ về được quẻ Trung Phu biến Lâm

Ngày hỏi quẻ: 12/05/2018 16:05

9.09.Hỏi: Chuyên mục khác

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: xem cha bao giờ trở về (TSBD-446)

ngày Đinh Sửu tháng Mùi xem cha bao giờ trở về được quẻ Đại Hữu biến Tỉnh

Ngày hỏi quẻ: 12/05/2018 15:47

9.09.Hỏi: Chuyên mục khác

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: đầy tớ xem bao giờ chủ nhân về (TSBD-445)

ngày Quý Hợi tháng Dần đầy tớ xem bao giờ chủ về được quẻ Đại Súc biến Tiểu Súc

Ngày hỏi quẻ: 12/05/2018 15:34

9.09.Hỏi: Chuyên mục khác

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: xem cha đi bao giờ trở về (TSBD-445)

ngày Canh Ngọ tháng Sửu xem cha đi bao giờ về được quẻ Lý

Ngày hỏi quẻ: 12/05/2018 15:19

9.09.Hỏi: Chuyên mục khác

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra