XEM QUẺ DỰ ĐOÁN THIÊN CƠ

Hỏi - Dự đoán

Tìm Cơ Duyên: xem bệnh cho con trai đang phát sốt, liệu có phải mắc bệnh đậu mùa không (TSBD-470)

ngày Canh Tý do nổi đậu nên xem bệnh cho con xem sao được quẻ Giải biến Quy Muội

Ngày hỏi quẻ: 16/05/2018 09:14

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: xem bệnh cho con trai đang phát sốt, liệu có phải mắc bệnh đậu mùa không (TSBD-469)

ngày Ất Mùi tháng Sửu, xem con trai đang phát sốt được liệu có phải mắc bệnh đậu mùa không được quẻ Đoài

Ngày hỏi quẻ: 15/05/2018 16:37

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: xem bệnh cho con trai đang phát sốt, liệu có phải mắc bệnh đậu mùa không (TSBD-470)

ngày Bính Thân xem bệnh cho con trai xem có bị đậu mùa không được quẻ Địa Trạch Lâm biến Địa Thủy Sư

Ngày hỏi quẻ: 16/05/2018 09:05

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: xem bệnh cho con trai đang phát sốt, liệu có phải mắc bệnh đậu mùa không (TSBD-470)

ngày Bính Thân xem bệnh cho con trai đang phát sốt, liệu có phải mắc bệnh đậu mùa không được quẻ Đại Quá biến Hoán

Ngày hỏi quẻ: 15/05/2018 16:50

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: xem bệnh lâu ngày của cháu ngoại (TSBD-468)

ngày Ất Dậu tháng Dần xem bệnh lâu ngày của cháu ngoại được quẻ Khôn biến Càn

Ngày hỏi quẻ: 15/05/2018 15:22

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: xem bệnh lâu ngày của cháu ngoại (TSBD-468)

ngày Ất Dậu tháng Dần xem bệnh lâu ngày của cháu ngoại được quẻ Khôn biến Càn

Ngày hỏi quẻ: 15/05/2018 14:18

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu

7.02.Hỏi: Thuốc Này Chữa Bệnh Được Không?

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: con gái xem bệnh cho cha (TSBD-465)

ngày Bính Tý tháng Thân con gái xem bệnh cho cha được quẻ Đại Tráng

Ngày hỏi quẻ: 15/05/2018 14:09

7.02.Hỏi: Thuốc Này Chữa Bệnh Được Không?

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: con xem bệnh cho cha (TSBD-465)

ngày Bính Tý tháng Thân người cha tự xem bệnh cho mình được quẻ Thăng biến Tiệm kết quả quẻ là không còn thuốc chữa nên bảo con xem được quẻ Ích biến Tiệm

Ngày hỏi quẻ: 15/05/2018 14:01

7.02.Hỏi: Thuốc Này Chữa Bệnh Được Không?

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: xem bệnh cho bạn (TSBD-464)

ngày Quý Hợi tháng Thân xem bệnh cho bạn được quẻ Vị Tế

Ngày hỏi quẻ: 15/05/2018 11:30

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
3 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: con xem bệnh của cha (TSBD-464)

ngày Quý Hợi tháng Thân con xem bệnh cho cha được quẻ Quải

Ngày hỏi quẻ: 15/05/2018 13:46

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra