3.1. Bảy Cung và Vòng Hoàng Đạo


Chia sẻ:
BẢY CUNG – NGUỒN NĂNG LƯỢNG THẤM NHUẦN VŨ TRỤ VÀ CON NGƯỜI
Theo giáo lý của Chân Sư Minh Triết: TIỂU VŨ TRỤ  tương đồng với ĐẠI VŨ TRỤ
( Câu huấn thị của đền Delphi ở Hi Lạp thời xưa nói: “ Con người, ngươi hãy tự biết mình, rồi ngươi sẽ biết Vũ trụ và các vì Thượng đế ”)
BẢNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP VỀ BẢY CUNG
Cung Cung 1 Cung 2 Cung 3 Cung 4 Cung 5 Cung 6 Cung 7 Nhóm Con C/P LK
C.Động  Thẳng Cứng Cha C1 Xem
Mầu gốc Mềm Cha C2 Xem
Sóng Cứng Cha C3 Xem
Nhạc Mềm C2 Pc3 Xem
Rung Cứng C3 Pc3 Xem
Ảnh Mềm C2 Pc3 Xem
Phim
N.Lượng +
Thể Cứng Mềm
Cấp Cha Cha Cha Con Con Con Con
Loại Chính Chính Chính Phụ C3  Phụ C3  Phụ C3  Phụ C3 Xem

 

BẢNG THỐNG KÊ VỀ MẦU SẮC BẢY CUNG TƯƠNG ỨNG CÁC THỂ CON NGƯỜI
Cung Cung 1 Cung 2 Cung 3 Cung 4 Cung 5 Cung 6 Cung 7 Nhóm Con C/P LK
Xác/ D.Thái  Thẳng Cứng Cha C1 Xem
Cảm dục Mềm Cha C2 Xem
Hạ Trí Cứng Cha C3 Xem
Phàm Ngã Mềm C2 Pc3 Xem
Linh Hồn Cứng C3 Pc3 Xem
Mềm C2 Pc3 Xem
Phim
N.Lượng
BẢNG THỐNG KÊ VỀ ÂM THANH BẢY CUNG TƯƠNG ỨNG CÁC THỂ CON NGƯỜI
Cung Cung 1 Cung 2 Cung 3 Cung 4 Cung 5 Cung 6 Cung 7 Nhóm Con C/P LK
Xác/ D.Thái  Thẳng Cứng Cha C1 Xem
Cảm dục Mềm Cha C2 Xem
Hạ Trí Cứng Cha C3 Xem
Phàm Ngã Mềm C2 Pc3 Xem
Linh Hồn Cứng C3 Pc3 Xem
Mềm C2 Pc3 Xem
Phim
N.Lượng

 

 Bảng 1: CON NGƯỜI – TIỂU VŨ TRỤ  tương đồng với ĐẠI VŨ TRỤ BA CUNG CHÍNH
Bảy Cung Cung 1 Cung 2 Cung 3 GHGH LK
Cấp vũ trụ Chúa Cha Chúa Con  Chúa T.Thần Xem
Đại diện Ý trí Bác Ái/ M.Triết Hoạt Động Xem
Tên khác Thiên Địa Nhân Xem
Phàm Ngã Xem
Linh Hồn Xem
Tinh thần Xem
 fd
 fg
Thể Cứng Mềm
Cấp Cha Cha Cha
Loại Chính Chính Chính Xem

 

Bảng 1: CON NGƯỜI – TIỂU VŨ TRỤ  tương đồng với ĐẠI VŨ TRỤ THEO BẢY CUNG
Bảy Cung Cung 1 Cung 2 Cung 3 Cung 4 Cung 5 Cung 6 Cung 7 Nhóm Con C/P LK
Xác/ D.Thái  Ít Ít  x Ít Ít Ít  x Cứng Cha C1 Xem
Luân Xa Đầu Chân mày Họng Tim Chót X.Sống Sương cùng Mềm Cha C2 Xem
Chủ Bệnh Cứng Cha C3 Xem
Mềm C2 Pc3 Xem
Cứng C3 Pc3 Xem
Mềm C2 Pc3 Xem
 fd
 fg
Thể Cứng Mềm
Cấp Cha Cha Cha Con Con Con Con
Loại Chính Chính Chính Phụ C3  Phụ C3  Phụ C3  Phụ C3 Xem

 

Bảng 1 – NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH CUNG THEO CÁC THỂ CỦA CON NGƯỜI
Bảy Cung Cung 1 Cung 2 Cung 3 Cung 4 Cung 5 Cung 6 Cung 7 Nhóm Con C/P LK
Xác/ D.Thái  Ít Ít  x Ít Ít Ít  x Cứng Cha C1 Xem
Cảm dục Ít  x Ít  x  Ít  x Ít Mềm Cha C2 Xem
Hạ Trí  x Ít  Ít  x  x Ít Ít Cứng Cha C3 Xem
Phàm Ngã  x  x  x  x  x  x  x Mềm C2 Pc3 Xem
Linh Hồn  x  x  x  x  x  x  x Cứng C3 Pc3 Xem
Tinh thần  x  x  x  x  x  x  x Mềm C2 Pc3 Xem
 fd
 fg
Thể Cứng Mềm
Cấp Cha Cha Cha Con Con Con Con
Loại Chính Chính Chính Phụ C3  Phụ C3  Phụ C3  Phụ C3 Xem

 

Bảng 2 – TỔNG ĐẶC TÍNH VÀ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC CUNG

Bảy Cung Cung 1 Cung 2 Cung 3 Cung 4 Cung 5 Cung 6 Cung 7 Nhóm Con C/P LK
Cung 1 Xem11 Xem21 Xem31 Xem41 Xem51 Xem61 Xem71 Cứng Cha C1 Xem
Cung 2 Xem12 Xem22 Xem32 Xem42 Xem52 Xem62 Xem72 Mềm Cha C2 Xem
Cung 3 Xem13  Xem23 Xem33 Xem43 Xem53 Xem63 Xem73 Cứng Cha C3 Xem
Cung 4 Xem14 Xem24 Xem34 Xem44 Xem54 Xem64 Xem74 Mềm C2 Pc3 Xem
Cung 5 Xem15 Xem25 Xem35 Xem45 Xem55 Xem65 Xem75 Cứng C3 Pc3 Xem
Cung 6 Xem16 Xem26 Xem36 Xem46 Xem56 Xem66 Xem76 Mềm C2 Pc3 Xem
Cung 7  Xem17  Xem27  Xem37  Xem47  Xem57  Xem67  Xem77

 

fdnfn


Chia sẻ: